Zásady pro poskytování příspěvků Nadačním fondem Alice kočkám

I. Obecné požadavky

Žadatel musí napsat jméno, adresu, telefon, email, vyplnit Žádost a čestné prohlášení. Pokud se jedná o spolek, musí uvést název, adresu webových stránek nebo sociálních sítí, kde popisuje své aktivity, vyplnit Žádost a Čestné prohlášení.

NF si vyhrazuje právo:

 • a) prověřit existenci žadatele a jeho činnosti, k níž se žádost vztahuje, a to i kontrolou formou osobního pohovoru a/nebo návštěvy v místě vykonávané činnosti žadatele,
 • b) prověřit existenci a oprávněnost výdajů,
 • c) poskytnout požadovanou částku v plné výši či v částečné výši.

 

II. Požadavky v případě žádosti o provozní prostředky

Provozní prostředky (krmení, kastrace, veterinární péče, benzín apod.) mohou být uhrazeny:

 • a) žadateli, a to vždy na základě předložených a uhrazených faktur za již uskutečněné výdaje, nebo
 • b) poskytovateli plnění, a to vždy na základě předložených faktur, které mají být teprve uhrazeny.

 

III. Požadavky v případě žádosti o investiční prostředky

Investičními prostředky se pro účely této žádosti rozumí:

 • a) náklady na pořízení, opravy nebo úpravy pozemků a staveb, bez ohledu na výši jejich ocenění,
 • b) náklady na pořízení, opravy nebo úpravy dlouhodobého majetku, kterým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatných hmotných nebo nehmotných věcí či jejich souboru je ve výši nad 40.000 Kč.

NF přispěje pouze na pořízení, opravy nebo úpravy dlouhodobého majetku ad a) nebo b) tehdy, pokud je žadatel v době posuzování žádosti vlastníkem nebo alespoň většinovým spoluvlastníkem tohoto majetku.

NF nebude přispívat na pořízení, opravy nebo úpravy dlouhodobého majetku ve vlastnictví jiných osob, byť personálně či jinak propojených se žadatelem. 

V případě podílového spoluvlastnictví se požaduje, aby 1. žadatel byl nadpolovičním vlastníkem nemovitosti, 2. žadatel měl rozhodovací většinu o nakládání s dlouhodobým majetkem v souladu s dříve uzavřenou smlouvou či stanovami žadatele. 

Tato smlouva musí být bez vážných právních důvodů nezrušitelná nebo nevypověditelná.

 

Součástí žádosti ad a) musí být:

 • výpis z katastru nemovitostí, nabývací titul (smlouva, notářský zápis apod.) a jakákoliv další smlouva (užívací, nájemní apod.) spojená s předmětnou nemovitostí,

 • stavební povolení, pokud se jedná o úpravy a opravy, které toto vyžadují,

 • doklady opravňující případnou změnu užívání stavby,

 • oprávněnost požadované částky podložená již uhrazenými fakturami a/nebo rozpočtem vystaveným skutečným dodavatelem (pokud bude následně plnění poskytováno jiným dodavatelem, musí být tato skutečnost předem oznámena NF s patřičným odůvodněním),

 • v případě požadované částky nad 1 mil. Kč na pořízení nemovitosti musí být pořízení nemovitosti podrobně odůvodněno,

 • v případě požadované částky nad 1 mil. Kč na opravy a úpravy musí být předloženy nejméně tři rozpočty na úpravy a opravy od tří různých, vzájemně nepropojených dodavatelů.

Nadační fond Alice kočkám

Na Bluku 431, Praha 5, Dolní Černošice 25228